Skupščina

 • Najvišji organ društva.
 • Sprejema letne programe društva,
 • Razpravlja in sklepa o delu ter poročilih predsednika in nadzornega odbora društva,
 • Sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut društva, pravilnik o disciplinski odgovornosti in druge akte društva,
 • Voli organe društva,
 • Odloča o prenehanju društva,
 • sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun,
 • Odloča o pritožbah zoper sklepe predsednika in disciplinske komisije,
 • Odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnin društva.

Glasovanje na skupščini

 • Odločitev je veljanva, če je na njej prisotnih najmanj 1/3 članov društva,
 • Glasovanja so javna,
 • Skupščina odloča z večino glasov prisotnih članov,
 • Izjema je odločitev 2/3, če se odloča o:
  • izključitvi člana,
  • prenehanju društva,
  • spremembi statuta in drugih aktov društva,
  • odtujitvi in pridobitvi nepremičnin.

Sklic skupščine

Skupščino se skliče najmanj:

 • 1x letno – UPRAVNI ODBOR,
 • Neposredno – lahko tretjina članov društva.

Vabilo z dnevnim redom skupščine se posreduje v pisni obliki najmanj 7 dni pred sejo skupščine!

Upravni odbor

 • ima 5 članov, ki jih izvoli skupščina,
 • član UO je lahko tudi sponzor,
 • mandatna doba je 2 leti z možnostjo ponovne izvolitve brez omejitve,
 • sprejema veljavne sklepe z najmanj tremi (3) glasovi,
 • UO je za svoje delo odgovoren skupščini.

Naloge Upravnega odbora

 • sklicuje skupščino,
 • sprejema nove člane in vodi evidenco članstva,
 • določa višino članarine,
 • spremlja delo predsednika društva

Nadzorni odbor

 • Sestava NO je:
  • predsednik,
  • dva člana, ki jih izvoli skupščina za dobo 2 let.
 • je odgovoren skupščini in 1x letno poroča o svojem delu,
 • spremlja delo predsednika društva in vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva,
 • odločitve sprejema z dvema glasovoma.

Predsednik

 • Predsednika izvoli skupščina.
 • Mandatna doba je 2 leti.
 • Za svoje delo je predsednik odgovoren skupščini.
 • Delo predsednika je javno.
 • Predsednik zastopa in predstavlja društvo.
 • Predsednik lahko sam izbere fizične ali pravne osebe za opravljanje administrativnih ter finančno-ekonomskih poslov društva.

Disciplinska komisija

Sestavljena iz treh (3) članov izvoli skupščina, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Mandatna doba je 2 leti.

Naloge disciplinske komisije

Vodi disciplinski postopek in izreka kazni, skladno s statutom in disciplinskim pravilnikom društva.

Disciplinska odgovornost

Disciplinsko odgovorni so lahko tisti člani društva, ki huje kršijo statut oziroma prizadenejo interes in ugled društva.
O disciplinski odgovornosti odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, na drugi pa skupščina. 
Zoper sklep disciplinske komisije je možna pritožba v roku 15 dni. 

Sklep skupščine je dokončen!

Ukrepi: 

 • ustni opomin,
 • pisni opomin
 • izključitev.

Članstvo

Članstvo je prostovoljno.

Član društva lahko postane:

 • vsak občan, ki izrazi željo po pristopu k društvu na podlagi podpisane pristopne izjave in sprejme statut društva
 • vsak mladoletnik do dopolnjenega 15 leta starosti, podpis pristopne izjave opravi njegov zastopnik

Za podrobnejše informacije o članstvu kliknite na spodnje povezave:

Pravice članov društva so:

 • sodelujejo v vseh aktivnostih društva,
 • da volijo in so voljeni v organe društva,
 • da enakopravno izražajo svoje predloge in pobude o vprašanjih s področja delovanja društva,
 • da sodelujejo na tekmovanjih in drugih prireditvah,
 • da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo in dosežene uspehe v društvu,
 • da uporabljajo objekte in druge skupne naprave, ki so v lasti ali najemu društva.
 • Da spoštujejo in delujejo po statutu in drugih aktih društva,
 • Da skrbijo za ugled društva in njihovih članov,
 • Da si prizadevajo za uresničitev in doseganje ciljev društva,
 • Da sodelujejo na tekmovanjih in drugih prireditvah,
 • Da skrbijo za društvene prostore ter druga osnovna in finančna sredstva, s katerimi društvo razpolaga,
 • Da se izpolnjujejo v atletiki ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane društva
 • Da redno plačujejo članarino.

Članstvo v društvu se prekine::

 • na podlagi pisne izjave člana društva o izstopu z dnem podane izjave,
 • z izključitvijo z dnem dokončnega sklepa o izključitvi, če je član grobo kršil statut in  ugled društva,
 • s pravnomočno sodbo kaznovan za krivega storitve kaznivega dejanja in kaznovan z nepogojno kaznijo zapora več kot 6 mesecev,
 • če član društva ne plačuje članarine v dobi zadnjega leta,
 • s smrtjo.