Skupščina 2019

Skupščina 2019

Cenjeni starši, atleti in vsi vabljeni !

VABILO

Vabimo Vas na 14. sejo skupščine Atletskega društva Nova Aurora Koper, ki bo v Četrtek, 21.2.2019 ob 19.00 uri v prostorih OŠ Antona Ukmarja.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.

Predsednik AD Nova Aurora  predlaga naslednji sklep:
Za predsednico 14.seje skupščine AD Nova Aurora  Koper se izvoli Daša Bajec Korent, za preštevanje glasov se določi Roka Vilerja in  zapisničarko in overovatelja zapisnika.

2. Sprejem letnih  poročil za leto 2018 Finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo disciplinske komisije in poročilo trenerjev o delu.

Predsednik predlaga naslednji sklep:
Sprejme se letna poročila za leto 2018.

3. Volitve novega predsednika in organov društva.

Predsednik predlaga naslednji sklep:
Glasuje se in izvoli novega predsednika in nove predstavnike organov društva.

4. Plana dela  društva za leto 2019.

5. Razno

Predsednik AD Nova Aurora:
Rado Gregorič